bel ons:

+86-18151000009

veiligheidsinformatieblad van waspoeder

5456008 VIB Clearex Textiel - Delmo- veiligheidsinformatieblad van waspoeder ,Waspoeder veiligheidsinformatieblad Adres Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht GHS05 Gevaar - Veroorzaakt ernstig - Oogbescherming P305+P351+P338 ... Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADBeschrijving/Gebruik : Waspoeder. Enkel voor professioneel gebruik. 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen tegengebruiken afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Christeyns NV Afrikalaan 182VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van

Boma Matic Waspoeder UFI : / 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik : Wasmiddel (AISE_SUMI_PW_1_1; AISE_SUMI_PW_8a_1_G) Gebruiksconcentraties : / 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad : BOMA Noorderlaan 131 B2030 Antwerpen Tel : 003232313389 — Fax : 003232028499

EURO-SOAP N.V. DEKEN DEBOSTRAAT 70 8791 BEVEREN-LEIE …

veiligheidsinformatieblad (2001/58/eg) 29/07/2005 1/3 magic waspoeder . identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming identificatie van de stof of het preparaat editie. datum. pagina_ website e-mail noodnijmmer productnaam/synoniem productcode be-schrijving/gebruik magic waspoeder 441 waspoeder onderneming firma adres tel fax

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens EEG-Verordening 1907/2006/EEG. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen tot het voldoen aan de plaatselijke wetgeving en reglementen. De producent wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze gegevens.

ARIEL Professional Waspoeder Color 140scoops

Ariel Professional Waspoeder Color is een professioneel waspoeder dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt: uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralende kleuren, geweldige frisheid en efficiëntie bij een lage temperatuur.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Beschrijving/Gebruik : Waspoeder. Enkel voor professioneel gebruik. 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen tegengebruiken afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Christeyns NV Afrikalaan 182 9000 GENT - België T +32 (0)9/ 223 38 71 - F +32 (0)9/ 233 03 44 [email protected] - www ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gebruik van de stof of het mengsel : Waspoeder 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad ESSEF CLEANING TOOLS Izegemsestraat 98 B-8880 Sint-Eloois-Winkel, België tel.: +32 51 30 72 72 - fax: +32 51 30 00 82 [email protected] - www ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (volgens 2001/58/EG) 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Productnaam : PIEK BRANDSPIRITUS Leverancier : Van Dam Bodegraven BV Adres : Postbus AA Bodegraven Telefoonnummer : Tel. in noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: Dit nummer is alleen bereikbaar bij accidentele vergiftiging voor een behandelend …

Veiligheidsinformatieblad

HORECA Select WASPOEDER Herziening van: 2017-03-21 Versie: 01.2 Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 ... 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad MCC Trading International GmbH, Schlüterstraße 5, D-40235 Düsseldorf, www.horecaselect.info Contact details

MSDS Winner Waspoeder Premium-NLGNL-BHY1789-02-1789

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datumvandedruk:18.07.2016 Versienummer1 Herzieningvan:18.07.2016 Handelsnaam: Winner Waspoeder Premium (Vervolgvanblz.3) 43.0-7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten-Opslag:-Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geenbijzondereeisen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik Beschrijving/Gebruik : Waspoeder. Enkel voor professioneel gebruik. 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen tegengebruiken afgeraden 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Contact details Diversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Tel: 030-2476911 E-mail: [email protected]

Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de ...

Het dragen van passende beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermings-middelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Damp/spuitnevel niet ina-demen. Voorkoming van ontstekingsbronnen.

Biotex Waspoeder Voorwas

Productnaam : Biotex Waspoeder Voorwas Productcode : 8985004 Productbeschrijving : Textielwaspoeder Producttype : poeder ... 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad UNILEVER NEDERLAND BV Nassaukade 5 3071 JL Rotterdam NETHERLANDS e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB

Lero Waspoeder krachtversterkt

Veiligheidsinformatieblad. Drukdatum: 09.12.2015 Productcode: 5351 Pagina 2 van 6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Vervaardiging van andere wasmiddelen en waspoeders

Verschil tussen wasmiddel en waspoeder- Vervaardiging van andere wasmiddelen en waspoeders ,Belangrijkste verschil: wasmiddelen zijn oppervlakte-actieve stoffen en worden meestal gemaakt van petrochemicaliën, terwijl waspoeders de poedervorm vormen van wasmiddelen die over het algemeen worden gebruikt voor het wassen van textiel.Zelfs in de oudheid werden chemische additieven …

Lero Waspoeder krachtversterkt

Veiligheidsinformatieblad. Drukdatum: 09.12.2015 Productcode: 5351 Pagina 2 van 6 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (2001/58/EG)

veiligheidsinformatieblad (2001/58/eg) editie : 8.1 byor 16/06/2004 pagina : datum : 1/3 1. identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming identificatie van de stof of het preparaat productnaam / synoniem : zie titel productcode : 13 beschrijving/gebruik: : waspoeder onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gebruik van de stof of het mengsel : Waspoeder 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad ESSEF CLEANING TOOLS Izegemsestraat 98 B-8880 Sint-Eloois-Winkel, België tel.: +32 51 30 72 72 - fax: +32 51 30 00 82 [email protected] - www ...

224299 - Nettymatic Waspoeder 5 13kg - veiligheidsfiche ...

224299 - Nettymatic Waspoeder 5 13kg - veiligheidsfiche Nederlands .doc Versie : n° 1 (10/12/2009) Révisie : n° 14 (10/12/2009) Datum : 22/12/09 Page 1 / 4 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat: Naam: Nettymatic 5.13kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF Gratis download

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: WASPOEDER ULTRA (BLANC0) vat 10 kg Toepassing: Wasmiddel voor de Nadere informatie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EG) 1907/2006

224299 - Nettymatic Waspoeder 5 13kg - veiligheidsfiche ...

224299 - Nettymatic Waspoeder 5 13kg - veiligheidsfiche Nederlands .doc Versie : n° 1 (10/12/2009) Révisie : n° 14 (10/12/2009) Datum : 22/12/09 Page 1 / 4 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat: Naam: Nettymatic 5.13kg

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Hornbach

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Producttype :Vloeistof. e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB:[email protected] Productbeschrijving :Reinigingsmiddel. 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

MSDS Winner Waspoeder Premium-NLGNL-BHY1789-02-1789

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datumvandedruk:18.07.2016 Versienummer1 Herzieningvan:18.07.2016 Handelsnaam: Winner Waspoeder Premium (Vervolgvanblz.3) 43.0-7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten-Opslag:-Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geenbijzondereeisen.

MSDS Winner Waspoeder-NLGNL-BHY0133-WIN-1335

datum van de druk: 12.02.2018 Versienummer 2 Herziening van: 12.02.2018 Handelsnaam: Winner Waspoeder (Vervolg van blz. 3) 46.0.31 - Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Koel en droog bewaren. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. - Opslagklasse: 10-13 - 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie ...