Co robimy

Home / Co robimy

Cele Fundacji dedykujemy Rodzinom i Opiekunom osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Jesteście cudowni ze swoją wytrwałością i cierpliwością. Życzymy Wam radości w pomaganiu.

Szanowny czytelniku,

cieszy nas możliwość zaprezentowania Tobie tego, co chcemy robić. Cele Fundacji ustanowione zostały po to, by je osiągnąć. Zamierzamy zrealizować je działając z oddaniem, sercem i ochotą. Dzielimy się z Tobą podekscytowaniem, które czujemy stawiając pierwszy krok i zapraszamy byś towarzyszył nam w  wędrówce do mety.

Oto 19 celów Fundacji Joy Aim:

Pomoc społeczna

w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Działalność

na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działalność

charytatywna

Pomoc

osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi chorobami

Pomoc

osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne

Udzielanie

pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

Podejmowanie

i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej

Działania

na rzecz osób niepełnosprawnych,  chorych i starszych

Podejmowanie

i wspieranie działań w zakresie rozwoju świadomości społecznej dotyczącej życia osób z niepełnosprawnością lub chorobą

Promowanie

i wspieranie działań w zakresie innowacyjnych, tradycyjnych
i holistycznych metod leczenia

Działalność

wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Działalność

wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, w szczególności rozwiązań ułatwiających  życie osób chorych
i niepełnosprawnych

Promowanie

i podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury, sztuki i turystyki,
w szczególności zwiększających dostępność do tych dziedzin życia dla osób niepełnosprawnych

Działalność

zwiększająca bezpieczeństwo publiczne, w tym w szczególności bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

Upowszechnianie

i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich

Upowszechnianie

i ochrona  praw pacjentów

Działalność

na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Promocja

i organizacja  wolontariatu

Przeciwdziałanie

patologiom społecznym

Wszystkie cele łączą 3 słowa:

Człowiek. Pomoc. Radość.

Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli interesuje Cię więcej na temat Fundacji Joy Aim, zachęcamy do przeczytania naszego Statutu.